RCC: Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành:              Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
Tên chứng khoán:                       Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
Mã chứng khoán:                        RCC
Mã ISIN:                                        VN000000RCC0
Mệnh giá:                                     10.000 đồng
Sàn giao dịch:                              UpCOM
Loại chứng khoán:                      Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:           04/11/2022
Lý do mục đích:                           Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực
                                                       hiện quyền mua cổ phiếu
– Nội dung cụ thể: 
1. Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1,0705 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1,0705 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
+/ Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
+/ Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
– Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 155 x 1,0705 = 165,9275 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 165 cổ phiếu, số 0,9275 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
– Mã quyền mua: MIRRCC221
– Mã ISIN quyền mua: VNMIRRCC2212
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 11/11/2022 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 27/12/2022)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,6469 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,6469 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 155 x 0,6469 = 100,2695 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 100 cổ phiếu
– Quy định về Hạn chế chuyển nhượng
+ Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
+ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 19/12/2022;
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại tại Văn phòng Hà Nội của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
+ Số TK: 1020106006
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội-Chi nhánh Hà Nội.
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/11/2022.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.


LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN RCC

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
– Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 10h30 ngày 08/11/2022.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 19/12/2022.
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.
– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 26/12/2022.
– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

ội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN; Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Văn hoá thể thao, Trưởng Ban tổ chức giải; Mai Thành Phương – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN; Dương Thị Mơ – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN.

Phát biểu đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao du lịch Công đoàn Đường sắt, ủy viên thường trực Ban tổ chức giải cho biết, Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ lần thứ IV, năm 2022 là giải đấu lớn nhất từ trước đến nay, cả về quy mô tổ chức và các đoàn tham gia, với 201 vận động viên đến từ 17 đoàn (gấp hơn 4 lần so với giải lần thứ 1). Trong thời gian gấp rút, các đơn vị đã thành lập và cử đoàn vận động viên tham gia giải, làm cho giải đấu thêm sôi động và hấp dẫn.

 

Share:
Tin liên quan
Tin liên quan