TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 26/4/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024.

Với sự tham gia của 74 cổ đông, chiếm hơn 89% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán; Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Thù lao của thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; Giao dịch với các bên liên quan và Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

Có thể nói năm 2023 là năm Tổng công ty có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển như: Chính phủ thực thi các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cũng như ban hành các chính sách cụ thể, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; Các bộ, ngành, Tổng công ty đường sắt Việt Nam, các chủ đầu tư hỗ trợ công tác giải ngân, điều chỉnh kế hoạch cấp vốn cho các công trình, dự án và thanh toán vốn kịp thời theo khối lượng hoàn thành… thì vẫn tồn tại một số yếu tố khách quan khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu như công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ,… Nhưng với tinh thần không ngại khó, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã nỗ lực, chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để kịp thời tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiến hành tổ chức thi công, nghiệm thu các hạng mục hoàn thành. Tổ chức kiểm tra, họp trực tuyến để chỉ đạo tiến độ từng công trình, chỉ đạo công tác thanh toán thu hồi vốn kịp thời phục vụ SXKD.

Chiều cùng ngày, Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024 khai mạc với sự tham dự gần 80 đại biểu, đại diện cho hơn 530 cán bộ CNLĐ toàn Tổng công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và ông Tạ Hữu Diễn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công trình đường sắt.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp thực hiện trong năm 2024 về công tác an toàn, công tác tổ chức, công tác thi đua tuyên truyền, nâng cao đời sống xã hội; thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 với giá trị sản lượng trên 1.000 tỷ đồng, doanh thu trên 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 25 tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Tổng công ty đã khen thưởng cho các tập thể:

  1. Tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2023” cho Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
  2. Tặng cờ “Đơn vị thi đua khá năm 2023” cho Công ty Cổ phần Công trình 792
  1. Tặng cờ “Đơn vị đạt chi tiêu lợi nhuận cao nhất năm 2023” cho Công ty TNHH VTĐS Đà Nẵng
Share:
Tin liên quan
Tin liên quan