Cơ cấu tổ chức của
Công ty Cổ phần
Tổng công ty Công trình đường sắt

Hội đồng quản trị

Ban điều hành

Ông Võ Văn Phúc

Tổng giám đốc

Bà Vũ Thị Hải Yến

Phó Tổng giám đốc Thường trực

Ông Kiều Nghị

Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Phước Quý Châu

Phó Tổng giám đốc