Cơ cấu tổ chức của
Công ty Cổ phần
Tổng công ty Công trình đường sắt

Hội đồng quản trị

Ông Tạ Hữu Diễn

Chủ tịch HĐQT

Ông Mai Thanh Phương

Phó chủ tịch HĐQT

Ông Võ Văn Phúc

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Hồng Thắng

Thành viên độc lập HĐQT

Ban điều hành

Ông Võ Văn Phúc

Tổng giám đốc

Bà Vũ Thị Hải Yến

Phó Tổng giám đốc Thường trực

Ông Kiều Nghị

Phó Tổng giám đốc