Năm sinh: 1966

Kinh nghiệm: Ông Võ Văn Phúc gắn bó với Tổng công ty từ khi ra trường với hơn 15 năm quản lý nghiệp vụ kỹ thuật thi công và hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành hoạt động các công ty thành viên và của Tổng công ty

Chuyên môn: Ông Võ Văn Phúc là kỹ sư cầu hầm - Đại học Giao thông vận tải