Năm sinh: 1961 

Kinh nghiệm: Quá trình công tác có 10 năm làm việc tại Bộ Công An, đến tháng 6 năm 1989 chuyển về Công tác tại Uỷ ban Dân tộc Miền Núi làm Giám Đốc Trung tâm Thương mại. Từ tháng 4 năm 2018 làm phó CTHĐQT đến tháng 4 năm 2019 làm Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt. Có hơn 30 năm làm công tác quản lý doanh nghiệp với cương vị là Giám đốc

Chuyên môn: Học luật