Năm sinh: 1969

Kinh nghiệm: Ông Kiều Nghị gia nhập Tổng công ty từ khi ra trường, với hơn 5 năm ở bộ phận nghiệp vụ kỹ thuật trước khi đảm nhận các chức vụ quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty thành viên và tại Tổng công ty

Chuyên môn: Ông Kiều Nghị là Kỹ sư - Đại học Bách khoa Đà Nẵng